Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi đáng nhớ từ Công ty Formos tại Quy Nhơn 10-12/5:

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos

Teambuilding Sun, Sand and Synergy tại Quy Nhơn 10-12/5 cùng Cty Formos