Dưới đây là một số hình ảnh đoàn Thái Lan 23-27/3:

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3

Nhóm khách Vietluxtour tham quan Thái Lan 23-27/3