Dưới đây là một số hình ảnh đoàn Hồ Cốc 16-17/3 của Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương.

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3

Ngân Hàng Vietinbank Bình Dương tại Hồ Cốc 16-17/3