Dưới đây là một số hình ảnh tour liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế:

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế

Liên tuyến City tour HCM - Tiền Giang 15-22/6 của các bạn sinh viên trường ĐH Quốc tế