Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức:

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức

Hội nghị Khoa học Quốc tế chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức