Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tại Đà Nẵng 05-07/4 của Menarini:

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tại Đà Nẵng 05-07/4 của Menarini

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tại Đà Nẵng 05-07/4 của Menarini

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tại Đà Nẵng 05-07/4 của Menarini

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tại Đà Nẵng 05-07/4 của Menarini

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tại Đà Nẵng 05-07/4 của Menarini

Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh tại Đà Nẵng 05-07/4 của Menarini