Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi đáng nhớ từ Hành trình về nguồn "Từ R đến Biệt động thành" tại Tây Ninh 25-26/5:

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5

Hành trình về nguồn Từ R đến Biệt động thành tại Tây Ninh 25-26/5