Dưới đây là một số hình ảnh của ngân hàng Sacombank CN Chợ lớn đã có chuyến đi Nha Trang ngày 10-12/5:

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5

Cùng Sacombank CN Chợ lớn tại Nha Trang 10-12/5