Dưới đây là một số hình ảnh của Công ty Sohaco đi Phan Thiết 11-12/5:

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5

Công ty Sohaco cho chuyến teambuilding tại Phan Thiết 11-12/5