Dưới đây là một số hình ảnh đoàn Bắc Kinh 12-15/3 của Công ty Olmix Asialand:

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3

Công ty Olmix Asialand đã có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ tại Bắc Kinh 12-15/3