Dưới đây là một số hình ảnh của Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL đi Đà Nẵng ngày 28-30/4:

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL

Chuyến tham quan Đà Nẵng 28-30/4 cùng Cty Phú Trường Quốc Tế RICHFIEL