Dưới đây là một số hình ảnh Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của đoàn Công ty Phúc Tín Group:

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group

Chuyến đi tham quan Hồ Tràm 23-25/6 của Công ty Phúc Tín Group