Dưới đây là một số hình ảnh Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách:

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách

Chuyến đi Sapa 20-23/6 của đoàn Công ty Olmix hơn 200 khách