Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5:

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5

Chuyến đi đáng nhớ từ Sàn Giao dịch BĐS Nam Long tại Mũi Né 09-11/5